Частен съдебен изпълнител  Александрина Карамихайлова
 
 
 

 

 

Се3га пишем директно Страницата се обновява в момента ! Това е само пример !

П р о д а ж б и

На основание чл.376 от ГПК, в кантората ми, от 30.10.2006г. до 30.11.2006г. включително., ще се проведе публична продажба на следните недвижими имоти и движими вещи :

1. Стопански обект “ Автомивка”, представляващ полумасивна сграда със ЗП- 3066 кв.м., находящ се в гр......, обл...., в района на втори стопански двор- гр......, построени върху държавна земя, съставляваща имот №635, парцел ІV в кв.149 по плана на града, при граници и съседи: от три страни вътрешен път и външен път

Цената на имота е   25 630.00 лв

2. Стопански обект “ Мандра”, представляващ масивна сграда със ЗП- 2264 кв.м., находящ се в гр...., обл..., в района на първи стопански двор- гр......., построени върху държавна земя, съставляваща имот №695, парцел ІІІ в кв.191 по плана на града, функционален тип-ІV, при граници и съседи: от три страни вътрешен път и от изток- парцели X и ІІV в кв.154

Цената на имота е   42 730.00 лв

3. Стопански обект “ Винарска избите”, представляващ масивна сграда със ЗП- 1360 кв.м., находящ се в гр...., обл...., в района на трети стопански двор- гр......, построени върху държавна земя, съставляваща имот №589, парцел VІ в кв.251 по плана на града, функционален тип- ІV, при граници и съседи: от запад- вътрешен път, от север- имот №ІІ-568”, от запад- имот №527

Цената на имота е   34 800.00 лв

4. Лек автомобил ”Шкода - Октавия” с ДР № РA 7293 АК , който е в движение и е със следните данни : показания на километража - 20167 км, начална регистрация на МПС - 1996 г. № на шаси - VDDS024009219154, състояние  - нови гуми, без ръжда по предните калници и купето, прогнил ляв праг, заден десен ресьор - без тампони, предна и задна греди - здрави. Върху него няма наложени тежести и запори.

Цената на автомобила е - 2300 / две хиляда и триста / лв. 

В цените не е включен ДДС.

Желаещите да огледат имотите и вещите, могат да сторят това всеки ден от 15.00 до 17.00 часа през времетраенето на публичната продан, а именно  от 30.10.2006 г. – до 30.11.2006 г.

Книжата за проданта се намират в кантората ми и запознаване с тях се извършва всеки присъствен ден от ......часа  до ......часа .

При определи условия ,то  документите  относно продажбата  могат да бъдат изпратени  и по елекронна поща 

За участие  в наддаването се внася задатък 10 % от оценката на продавае- мите имоти и вещи .

Задатътък се внася предварително по по сметка на частен съдебен изпълни- тел ..........., рег.№...,   IBAN:............., BIC:........, в „.............. Банка” АД- клон:.........., срещу вносна бележка.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с вносната белжка за внесения задатък в запечатан плик.

Наддавателните предложения  се подават в  в кантората на частен съдебен изпълнител........ , рег.№..., находяща се в гр........., ул.„.....” №,  през времетраенето на публичната продан което се отразява във входящия регистър.

Направените предложения под оценката са недействителни .

Проданта приключва в края на работния ден- 30 ноември 2006 г. - 17.30 ч.

Наддавателните предложения ще бъдат обявени в кантората ми, на слева- щия проданта работен ден , а именно на - 01 декември 2006 г. в 9.00 ч., в присъствие на явилите се наддавачи. 

 

Версия за печат